İletişim Formu Aydınlatma Metni

İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

Dönerci Ali Usta Lokantacılık Ve Turizm İşletmeciliği Limited Şirketi ("Dönerci Ali Usta" veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Üye Hesabı İşlemleri: Dönerci Ali Usta sipariş sitesine üye olarak satın alma işlemlerini, arama tercihlerini kolayca yönetmeniz ve internet sitemizi daha verimli şekilde kullanmanız mümkündür. Üye hesabı oluşturmanız halinde paylaştığınız kişisel veriler, üye hesabınızdan en iyi şekilde faydalanmanız amacıyla işlenir.

 

İletişim: Dönerci Ali Usta’ya sağladığınız kişisel verileri kullanarak sizinle çeşitli amaçlarla iletişime geçebiliriz. Satın alım işlemlerinizin tamamlanması, hatırlatma ve uyarı iletilerinin gönderilmesi ve bize iletmiş olduğunuz şikayet ve taleplerinizin yanıtlanması bunların başlıcalarıdır.

 

Hukuki Yükümlülükler: Kişisel verileriniz Dönerci Ali Usta’nın tabi olduğu herhangi bir mevzuat hükmünün gerektirmesi halinde veya bir kamu kurum ve kuruluşunca yasal şekilde talep edilmesi halinde; işlenebilir, aktarılabilir ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca saklanabilir.

 

Uyuşmazlıkların Çözümü: Dönerci Ali Usta, ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda hukuka uygun işlemler gerçekleştirdiğini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi işleyebilir, ilgili yasal merciler ile yasal danışmanları ile paylaşabilir.

 

Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Müşteri Memnuniyeti: Kişisel verileriniz web sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çalışmaların yürütülmesi, talep, şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilerek müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik aksiyonlar alınması amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Franchise Başvurusu: Dönerci Ali Usta’ya yapacağınız franchise başvurularının alınması, incelenmesi ve değerlendirilmesinin ardından sonuca ilişkin bilgilendirilebilmeniz amaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Dönerci Ali Usta, kişisel verileri, Kanun’da yer alan hukuki sebeplerden en az birinin varlığı halinde işlemektedir. Yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının dayandığı hukuki sebepler şu şekildedir:

 • Satın alım işlemleri, müşteri hizmetleri ve üye hesabı işlemleri, Kanun m.5/2(c) hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri, Kanun m.5/2 (ç) hükmünde belirtilen hukuki sebebe dayanır.
 • Uyuşmazlıkların çözümü için kişisel verilerin işlendiği haller, Kanun m.5/2(e) hükmünde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayanır.
 • Pazarlama ve reklam amaçlı faaliyetler, Kanun m.5/1’de belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilebilir.
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyeti ile iletişim amaçlarına dayalı faaliyetler, Kanun m.5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak yürütülmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde Şirket’in iş ortakları, dış hizmet alımı gerçekleştirdiği tedarikçileri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında, talep edilmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Şirket, sizlere sunduğu hizmetler ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verilerinizi üyelik, web sitemizde yer alan iletişim formları ve whatsapp sipariş hattı vasıtasıyla toplayabilmektedir.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Dönerci Ali Usta’ya başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Dönerci Ali Usta’ya iletmeniz durumunda Şirket, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Dönerci Ali Usta, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilir.

Dönerci Ali Usta tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi ile veri güvenliğinin sağlanması konularında daha detaylı bilgiye Dönerci Ali Usta Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.